Connect with us

Komunikace

ESG je vyjednávání o působení firem ve společnosti: Rozhovor s přední profesorkou komunikace Gangou Dhanesh

FOR ENGLISH VERSION SCROLL DOWN

V tomto exkluzivním rozhovoru sedíme v Dubaji s renomovanou profesorkou komunikace Gangou Dhanesh a diskutujeme o rostoucím významu ESG (Environmental, Social and Governance) v dnešním globálním podnikatelském prostředí. Profesorka Dhanesh bude mít v září v Praze hlavní přednášku na konferenci EUPRERA. Bavíme se o etických výzvách a příležitostech spojených s ESG, jakož i jeho potenciálním dopadem v globálním měřítku. V rozhovoru se bavíme roli firem ve společnosti a o tom, zda a jak nastavit jejich odpovědnost vůči společnosti a přírodě.

Můžete nám říci něco o ESG, zkratce, o které se teď tolik mluví – co pro vás znamená a jak byste ji představila globálnímu publiku?

ESG je vlastně zkratka pro environmentální, sociální odpovědnost a odpovědné řízení firem, ale je to jen nejnovější z velmi dlouhé řady výzkumů a postupů týkajících se společenské odpovědnosti podniků, které sahají až do 19. století. Běžnější termín je CSR, tedy společenská odpovědnost firem. V průběhu času se používaly různé pojmy. V akademické literatuře o CSR se také nejdřív ptáme firem, zda se chovají eticky odpovědně, ekonomicky odpovědně a právně odpovědně, a pak teprve přichází na řadu jejich angažovanost v charitě, filantropii a podobně.

V nejnovější verzi ESG zahrnuje sociální, ekonomický a environmentální rozměr. Velmi se těším, že o tom budu hovořit na konferenci EUPRERA v Praze, a celé téma mě velmi zajímá, protože je opravdu důležité v celosvětovém měřítku. Podniky to musí dělat nejen proto, že je to správné, ale také proto, že to přináší vysoké výnosy. Ať už jde o stakeholdery napříč spektrem, jako jsou zaměstnanci, kteří chtějí pracovat pro dobé firmy, spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat u sociálně odpovědných organizací, dobré firmy, nebo investoři, kteří chtějí investovat do odpovědných společností, má to pro firmy skutečnou hodnotu. Pokud firmy toto téma ignorují nebo mu nevěnují dostatečnou pozornost, prokazují si medvědí službu.

Když mluvíme o etice, je to něco abstraktního. Jaká jsou nyní klíčová témata nebo módní slova, na která se korporace zaměřují?

To je skvělá otázka. Jsem redaktorkou v časopise Journal of Communication Management a právě jsme vydali online speciální číslo o etice. Všichni teď mluví o etických otázkách, zejména v souvislosti s generativní umělou inteligencí, komunikací a public relations. Etických otázek je hodně, ale tyto otázky nejsou nové. Jsou tu s námi už dlouho. Proto jsme se podívali na některé základní výzkumy a kurátorsky zpracovali některé z existujících starších výzkumů tak, abychom se zabývali budoucností.

Existuje spousta etických otázek, které je třeba řešit, počínaje interními otázkami a interní komunikací, protože v literatuře o CSR vždy hovoříme o přístupu „zevnitř ven“. Takže například, jak můžete být jako firma vůči zaměstnancům spravedliví a transparentní? Jak můžete sdílet údaje? Nebo při komunikaci „ven“, jak je to s transparentností a etikou při sdílení informací se spotřebiteli?

V oblasti rozmanitosti, rovnosti a inkluze (DEI), kterou se společnosti v dnešní době zabývají, existuje mnoho postupů i přístupů. Jak interně, pokud jde o zaměstnance, tak externě, pokud jde o oslovení spotřebitelské veřejnosti. Jak můžete vyjít vstříc tam, kde vaši stakeholdeři jsou? Jednou ze zajímavých myšlenek v literatuře je, že to, co dnes projednáváme jako etickou otázku, se zítra může stát právní odpovědností, protože otázky etiky se často přesouvají do práva a legislativy poté, co se o nich široce diskutuje. Je to tedy takové kolo, které se přetáčí mezi etickou a právní odpovědností.

To se vlastně stalo i v případě ESG. Dříve to bylo nice to have, ale nyní je to zákon v Evropské unii, i když ne ve zbytku světa. Jak to vidíte z globálního hlediska? Jak vidíte, že na tento trend naskočily další země?

V některých částech světa se ESG stává povinným, ale v jiných je to stále dobrovolné. Hodně se diskutuje o tom, zda by měla být společenská odpovědnost povinná, nebo zda by ji firmy měly dělat dobrovolně. Pravděpodobně jednou z nejlepších cest by bylo ponechat ji jako dobrovolnou, aby se společnosti mohly rozhodnout, jak chtějí svou společenskou odpovědnost uplatňovat. Je ale také dobré mít kolem toho nějaká pravidla a předpisy, aby bylo možné například říci, že společnosti, které vydělávají více než určitou částku na tržbách, budou přispívat x procenty na úsilí v oblasti ESG nebo CSR. Musíte však nechat na nich, aby si samy určily, co je pro ně jako organizaci nebo podnik nejvhodnější. Tak si mohou vybrat iniciativy, které jsou v souladu s jejich hlavními kompetencemi.

Závěrečná otázka: Vidíte v blízké budoucnosti nějaké hrozby, které mohou ovlivnit ESG a jeho rozvoj v celosvětovém měřítku?

Ne tak docela. Protože si myslím, že o těchto tématech se diskutuje už velmi dlouho. Jeho podoba, velikost a tvar se neustále mění. Ale v zásadě diskutujeme o společenské odpovědnosti podniků. Ať už to tedy nazýváme jakkoli, říkali jsme tomu CSR, říkali jsme tomu vědomý kapitalismus, říkali jsme tomu trojí dno nebo trojí P pro zisk, lidi, planetu, a teď je to ESG, ale zítra to může být něco jiného. Ale v zásadě jde o vyjednávání o hlasu podniků ve společnosti.

Gango, moc vám děkujeme za rozhovor a těšíme se na shledanou v září v Praze!

Dr. Ganga S. Dhanesh je uznávanou docentkou v oboru integrované strategické komunikace a proděkankou na College of Communication and Media Sciences na Zayed University ve Spojených arabských emirátech. S předchozími zkušenostmi z podnikového i neziskového sektoru přešla na významnou akademickou dráhu, dříve působila jako odborná asistentka na katedře komunikace a nových médií na Národní univerzitě v Singapuru. Docentka Dhanesh se ve svém výzkumu zaměřuje na společenskou odpovědnost firem, vztahy se zaměstnanci a strategickou komunikaci a za svou práci získala řadu ocenění, včetně ceny Zayed University Outstanding Faculty Award for Research in 2020. Bude jednou z hlavních hvězd na konferenci EUPRERA 2023 v Praze.

ENGLISH VERSION

ESG is about negotiating the voice of business in society: An Interview with a Leading Communication Professor Ganga Dhanesh

In this exclusive interview, we sit down with a renowned communication professor Ganga Dhanesh to discuss the growing significance of ESG (Environmental, Social, and Governance) in today’s global business landscape. Professor Dhanesh will be giving a keynote lecture in September in Prague at the EUPRERA Conference. We delve into the ethical challenges and opportunities associated with ESG, as well as its potential impact on a global scale. Don’t miss this insightful conversation that explores the role of businesses in society and the driving force behind ESG’s increasing prominence.

Can you tell us about ESG – what it means for you and how would you introduce it to a global audience?

ESG stands for environment, social, and governance, but it is just the latest in a very long line of research and practice relating to the social responsibility of businesses that dates back to the 19th century. The more common term is CSR, or corporate social responsibility. Over time, it has taken on different dimensions. In the CSR literature, we ask companies: Are you being ethically responsible, economically responsible, and legally responsible? Then only comes your engagement with philanthropic contributions, charity, etc.

In its latest version, ESG encompasses social, economic, and environmental dimensions. I’m really excited about talking at the EUPRERA conference in Prague about this, and I’m very excited about the whole topic because it’s important globally. Businesses not only have to be responsible because it’s the right thing to do, but because it also generates strong returns. Whether it is stakeholders across the spectrum, such as employees who look to join socially responsible companies, consumers who want to buy from socially responsible organizations, or investors who want to invest in responsible companies, this has real value for companies. If companies ignore or do not pay enough attention to this topic, they are doing themselves a disservice.

When we talk about ethics, it’s something abstract. What are the key topics or buzzwords right now that corporations focus on?

This is a great question. I’m an associate editor at the Journal of Communication Management, and we just brought out a virtual special issue on ethics. Everybody is talking about ethical issues now, particularly in the context of generative AI, communication, and public relations. There are a lot of ethical issues, but these issues are not new. They have been with us for a long time.

That’s why we looked at some foundational research and curated some of the existing research into a virtual issue, along the lines of looking backwards to address the future. There are plenty of ethical issues to address, starting with internal issues, because in the CSR literature, we always talk about the inside out approach. So internally, how can you be fair and transparent to employees? How can you share data? Externally, what about transparency and ethics in sharing information with your consumers?

In the area of diversity, equity, and inclusion (DEI), which companies are addressing these days, there are many applications. Internally, in terms of employees, as well as externally in terms of addressing consumer publics, how can you meet them where they are? One interesting idea in the literature is how what we discuss today as an ethical issue can tomorrow become a legal responsibility, because matters of ethics often move into law after they are debated extensively. So, it’s a moving wheel between ethical responsibility and legal responsibility.

This has actually happened with ESG as well. Before, it was a „nice to have,“ but now it’s the law in the European Union, although not in the rest of the world. How do you see it from a global perspective? How do you see other countries hopping on the trend? Do you think they will follow?

In some parts of the world, it’s becoming mandatory, but in others, it’s still voluntary. There has been a lot of debate about whether being socially responsible should be mandated or whether companies should do it voluntarily. Probably one of the best ways would be to leave it as voluntary so that companies can decide how they want to enact their social responsibilities. But it is also good to have some rules and regulations around it so that you can say, for example, that companies earning more than a certain amount in revenue will contribute x percentage to ESG or CSR efforts. However, you have to leave it to them to figure out what is most relevant for them as an organization or business. That way, they can choose initiatives that align with their core competencies.

Final question, do you see any threats in the near future which can affect the ESG and its development globally?

Not really. Because I think these topics have been debated for a very long time. Its form and size and shape keep shifting. But fundamentally, we are discussing the social responsibilities of businesses. So whatever names we call it, we have called CSR, we have called it conscious capitalism, we have called it triple bottom line or triple P for profit, people, planet, and now it’s ESG, but it might be something else tomorrow. But fundamentally it is about negotiating the voice of business in society. 

Dr. Ganga S. Dhanesh is an accomplished Associate Professor in Integrated Strategic Communication and Associate Dean at the College of Communication and Media Sciences, Zayed University, UAE. With prior experience in both corporate and non-profit sectors, she has transitioned into a distinguished academic career, previously serving as an Assistant Professor at the Department of Communications and New Media at the National University of Singapore. Dr. Dhanesh’s research focuses on corporate social responsibility, employee relations, and strategic communication, and she has received numerous accolades for her work, including the Zayed University Outstanding Faculty Award for Research in 2020. 

Jak citovat?

HEJLOVÁ, Denisa. ESG je vyjednávání o působení firem ve společnosti: Rozhovor s přední profesorkou komunikace Gangou Dhanesh. Filip Thein, editor. In: Markething [online], 2023. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: markething.cz/ganga-dhanesh

Continue Reading

Spoluzakladatelka serveru Markething.cz a vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK. Zaměřuje se na marketing módních značek, public relations, strategický management reputace a interkulturní komunikaci.

More in Komunikace

To Top