Connect with us

Naše eventy

Vyhrajte 2 vstupenky na NEkonferenci ’23!

Protože se NEkonference už blíží, připravili jsme si pro vás soutěž o 2 vstupenky. Co udělat, abyste se jí mohli zúčastnit?

  1. Dejte like na soutěžní příspěvek ze dne 14. 5. 2023 na Instagramovém profilu @markethingcz.
  2. Sledujte instagramový profil @markethingcz.
  3. Do komentáře soutěžního příspěvku označte někoho, koho vezmete s sebou.

V neděli 28. 5. 2023 náhodně vylosujeme jednoho šťastlivce, který bude moct 21. 6. 2023 dorazit na letošní NEkonferenci v Radlické kulturní sportovně! Součástí vstupenky je vstup na akci, účast na workshopu a vstup na afterparty.

Každý soutěžící může přidat libovolný počet komentářů. Všechna pravidla soutěže jsou uvedena níže.


Pravidla soutěže o 2 vstupenky na NEkonferenci

Pořadatel soutěže: 

Markething, z. s., se sídlem Smetanovo nábřeží 995/6, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 01561723, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 25593 

Organizátor soutěže:  

Markething, z. s., se sídlem Smetanovo nábřeží 995/6, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 01561723, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložka 25593 

Název soutěže: Soutěž o 2 vstupenky na NEkonferenci (dále jen „soutěž“)

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Instagram (dále jen „místo konání soutěže“ nebo „Instagram“). 

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 14. 5. 2023 do 27. 5. 2023 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).

Účastníci soutěže:

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 16 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která je registrována na sociální síti Instagram (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet a splní všechny podmínky dle těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/581066165581870/?helpref=uf_share.

Princip soutěže:

Soutěžící se zapojí do soutěže zasláním komentáře, který bude odpovědí na soutěžní otázku uvedené v popisku soutěžního příspěvku, ve stylu: „S kým byste nejradši šli na letošní NEkonferenci?”  k soutěžnímu příspěvku ze dne 14. 5. 2023 (dále jen „soutěžní příspěvek“) na instagramovém profilu @markethingcz na serveru Instagram.com, a/nebo na stránkách: https://www.instagram.com/markethingcz/?hl=cs (dále jen „Profil Pořadatele“) v průběhu doby trvání soutěže. Soutěžící musí označit profil dalšího uživatele, označit příspěvek „to se mi líbí” a sledovat Profil Pořadatele.

Zveřejněním soutěžního příspěvku do komentáře na profilu Pořadatele na Facebooku soutěžící souhlasí s těmito pravidly Soutěže, a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) Pořadateli svůj souhlas s pravidly Soutěže a užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy za podmínek uvedených níže v těchto pravidlech. 

Každý soutěžící se může zúčastnit odesláním libovolného počtu komentářů.

Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeni soutěžící, jejichž soutěžní příspěvek byl zveřejněn po uplynutí doby konání soutěže.

Vyhodnocení soutěže:

Jeden výherce soutěže bude Pořadatelem vylosován ze soutěžících, kteří splnili všechny podmínky soutěže. 

Výhry a vyhlášení vítězů

Pořadatel vkládá do soutěže následující výhry: 2 vstupenky na NEkonferenci ’23. (Datum konání akce 21. 6. 2023.)

Výherce bude vyhlášen v soutěžním příspěvku na Profilu Pořadatele nejpozději do 30 pracovních dní ode dne uplynutí doby konání soutěže.

Vylosovaný výherce bude Organizátorem kontaktován do 5 pracovních dní ode dne vyhlášení výherce zprávou zaslanou prostřednictvím sítě Instagram s žádostí o sdělení kontaktních informací pro zprostředkování výhry. 

V případě, že nebude možné výherce kontaktovat do 3 pracovních dní ode dne vyhlášení výherce, jakož i v případě, že výherce neodpoví v této lhůtě na zprávu Organizátora a nesdělí adresu pro zaslání výhry, nárok na výhru zaniká. Pořadatel vylosuje náhradního výherce za výherce, jemuž nárok na výhru zanikl, za podmínek a způsobem uvedeným výše pro výběr výherců.

Výhra v soutěži bude výhercům zaslána do 30 dní ode dne sdělení konktaktních údajů. V případě elektronické poukázky bude výhra zaslána po domluvě do soukromé zprávy na Instagram či na soukromý e-mail výherce.

Společná ustanovení pro výhry

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či Organizátorovi soutěže a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům. 

Do soutěže nebudou zařazeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o soutěžícím a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. 

Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních příspěvků. Pořadatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze soutěže účastníka, jehož soutěžní příspěvek, je dle rozhodnutí Pořadatele z jakéhokoli důvodu nevhodný, zejména z důvodu neetičnosti, vulgárnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen dále zdůvodňovat. Rozhodnutí Pořadatele je konečné.

Osobnostní práva 

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jeho podobiznu, obrazový záznam týkající se účastníka soutěže či jiné jeho projevy osobní povahy poskytnuté účastníkem Pořadateli v rámci soutěže s uvedením jména a příjmení účastníka v médiích (včetně internetu) a propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu jednoho (1) roku od ukončení doby konání soutěže.  

Autorská práva 

Účastník odesláním soutěžního příspěvku výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele, územně neomezenou, a to 

  • na dobu jednoho (1) roku od ukončení doby konání soutěže, resp. 
  • na dobu pěti (5) let od ukončení doby konání soutěže v případě, kdy soutěžní příspěvek neobsahuje osobní údaje účastníka, 

(dále jen „licence“). 

Soutěžící dále souhlasí s tím, že v případě, kdy soutěžní příspěvek neobsahuje osobní údaje účastníka, může Pořadatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn soutěžní příspěvek upravovat či jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení soutěžního příspěvku. 

Soutěžící účastí v soutěži prohlašuje a zaručuje se, že je jediným autorem jím zveřejněného soutěžního příspěvku, a že jím zveřejněný soutěžní příspěvek neporušuje právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněné soutěžní příspěvky se mohou na internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. Účastník odpovídá Pořadateli za újmu vzniklou v důsledku nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky.

Informace o zpracovávání osobních údajů

Účastí v soutěži účastník bere na vědomí a souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jména, příjmení, věku, data narození, adresy na sociální síti Facebook, emailové adresy, adresy bydliště, příp. jiné adresy pro účely doručení výhry, telefonního čísla, případně podoby účastníka zachycené na profilové fotografii a v rámci soutěžního příspěvku (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním Pořadatelem, případně prostřednictvím zpracovatele, za účelem organizace a vyhodnocení soutěže a zaslání výhry. Doba zpracování údajů je ohraničena lhůtou od poskytnutí údajů do uplynutí jednoho (1) roku od ukončení doby konání soutěže (doba potřebná k doručení výher a vyhodnocení soutěže Pořadatelem).

Pořadatel zpracovává údaje účastníka v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“). 

Poskytnutí osobních údajů pro účely soutěže je podmínkou účasti v soutěži. Odvoláním souhlasu se zpracováním údajů do doby doručení výhry účastníku má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru. 

Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele, anebo, pověří-li Pořadatel zpracovatele, pak jeho zaměstnanci. Pořadatel jako správce může pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Nebudou žádní jiní příjemci údajů účastníka a údaje nebudou předávány do zahraničí (mimo Českou republiku).

Organizátor není správcem osobních údajů, v době konání soutěže a pro účely jejího vyhodnocení má postavení zpracovatele. 

Údaje soutěžících jsou uchovávány na zabezpečených serverech Pořadatele v IT systémech v České republice.

Pořadatel se zavazuje zajistit bezpečnost údajů soutěžících. Aby Pořadatel zabránil neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedl vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které v rámci soutěže shromažďuje.

Soutěžící je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých údajů, zejm. o účelu zpracování údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Pořadatel je povinen takovou informaci poskytnout bez zbytečného odkladu. Za poskytnutí informace může Pořadatel požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Pokud se soutěžící domnívá, že Pořadatel zpracovává jeho nepřesné či neaktuální údaje, má právo požadovat po Pořadateli, aby takové údaje opravil či aktualizoval. 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním údajů má soutěžící právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů k Pořadateli anebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Soutěžící má dále právo na to, aby jeho údaje byly Pořadatelem vymazány, zejm. v případě že:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • soutěžící vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Pořadatele vztahuje;
  • osobní údaje byly neoprávněně shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. 

Soutěžící má dále právo na přenositelnost údajů spočívající v právu požadovat po Pořadateli osobní údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může soutěžící předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po Pořadateli. 

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Profilu Pořadatele. 

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. 

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. 

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Účastníci soutěže jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Pořadateli a nikoliv sociální síti Facebook.

Zapojením do soutěže berou účastníci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Instagram, resp. že společnost Instagram je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

V Praze, dne 12. 5. 2023

Continue Reading

More in Naše eventy

To Top