Connect with us

Vzdělávání

Vždy najdeme cestu

Česká republika má historicky mnoho silných stránek, na kterých staví svou identitu. Je známa díky své bohaté historii, architektuře a kultuře nebo jako země piva a krásných žen. V době globalizace, kdy krajina čelí početním výzvám včetně změny pracovního trhu a vysoké konkurenci jiných států (nejen) v evropském regionu, musí Česká republika zapracovat na své reputaci tzv. montovny a strategicky využít potenciál kvalitní pracovní síly, výzkumných institucí a poptávky po inovacích na to, aby se mohla zařadit mezi země 21. století.

„Nedostatek kvalifikovaných lidí způsobuje podnikům i státu miliardové škody”

12. 5. 2022, Hospodářská komora ČR

„České firmy se obávají nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Jak to řešit?”

1. 4. 2022, Digitaal

„Nedostatek pracovníků trápí firmy víc než chybějící suroviny”

3. 2. 2022, E15

„Tragický nedostatek pracovníků”

3. 5. 2022, GiGroup

Nedostatek pracovní síly. 77 % společností v EU uvádí, že se jim pracovníci s potřebnými dovednostmi hledají obtížně a firmy v ČR na tom nejsou jinak. Česká republika se aktuálně potýká s nedostatkem kvalifikovaných lidí (labour gap). Tento problém mimo jiné způsobuje obrovské ekonomické škody, kdy do státní kasy nepřichází desítky miliard korun ročně.

Tomuto problému čelí i přesto, že se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v kategorii lidského kapitálu. Mladí lidé zároveň mají zájem prosadit se a být hrdí na to, co dělají. Práce pro ně ale musí být etická a dávat smysl. Nesmíme ale ani opomenout fakt, že stále chtějí finanční ohodnocení, které jim dokáže obstarat pohodlný život. 

Insight do problému aktuální situace ČR je také podpořen trváním Evropského roku dovedností 2023, který má za cíl podporovat konkurenceschopnost, angažovanost a rozvíjet talenty. Chce se zaměřit na celoživotní učení a celkový rozvoj dovedností v praxi. Má podpořit zejména malé a střední podniky, a to hlavně přes propagaci výhod rekvalifikace a vzbuzením zájmu o získání nových dovedností.

„Musíme proto daleko více investovat do odborného vzdělávání a prohlubování dovedností. Za tímto účelem chceme úžeji spolupracovat s podnikatelským sektorem, protože podnikatelé vědí nejlépe, které odbornosti jsou zapotřebí. A tyto potřeby je nutné lépe sladit s cíli a přáními, které lidé hledající zaměstnání se svým profesním rozvojem spojují. Vedle těchto kroků chceme cíleně přilákat odborníky ze zahraničí, kteří pomohou zdejším podnikům a podpoří hospodářský růst v Evropě.” 

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise

Vize

Vize pro Českou republiku — Vždy najdeme cestu (We always find the way), vypovídá o nastavení mysli našeho na počet malého národa, který si po celou jeho bohatou historii nachází svou vlastní cestu ke svobodě a úspěchu. Tuto vizi podporují příběhy nejen samotné země, která svou Sametovou revolucí ohromila svět, ale především jednotliví lidé, kteří dělají Česku a Čechům dobré jméno u nás i za hranicemi. Tato vize je zároveň motivací pro všechny, kteří tuto zemi posouvají kupředu a také závazek pro samotnou Českou republiku, která má především podporovat talent a snahu tuto jednotnou vizi naplnit.

Cíle

Talenty. Přilákat a udržet talentované odborníky v České republice je klíčová otázka pro úspěšnost a konkurenceschopnost jak malých tak velkých firem, tak i samotné České republiky. Nicméně v případě, že mluvíme o zvětšiny mladých či nových talentech, tak to znamená, že je nutné vytvořit správné podmínky pro lidi přicházející k nám a udržet ty, kteří mají potenciál a asimilační předpoklady pro to vydržet v našem prostředí. Stát by tak měl zajistit nutné pohodlí, bezpečnost, zdravotní péči, svobodu a přístup ke vzdělání a rozvoji jejich talentu.

Technologie. Podpora technologií a výzkumu hraje klíčovou roli pro konkurenceschopnost České republiky v globálním měřítku. Je důležité podporovat vědecké výzkumy — prostřednictvím finančních dotací a grantů je možné umožnit výzkumným týmům a vědcům vykonávat svoji práci, což z většiny případů vede k objevům a inovacím v klíčových odvětvích. Je nutné podporovat spolupráci mezi univerzitami a průmyslem. Tato spolupráce umožní univerzitám získávat více zdrojů financování a poskytne průmyslu přístup k nejnovějším poznatkům a technologiím. 

Inovace. Za důležité považujeme vytvářet inkubátory pro startupy, jelikož aktuální legislativní prostředí českého trhu neposkytuje dostatečné podmínky pro rozvoj tohoto segmentu. Výsledek takového kroku lze v živém čase sledovat na příkladu Litvy. Tam je prostředí startupům nakloněno, tím pádem se jich mnoho přesouvá tam, a tak jim i meziročně roste HDP. Pro rozvoj této země je tak nutné změnit legislativní podmínky a investovat do nových technologických startupů. Za vhodné se jeví zavedení finančních pobídek pro investice do technologií např. formou daňových úlev pro firmy, které investují do technologií, což by podpořilo rychlý rozvoj nových produktů a služeb. Vedlejším výsledkem ekonomického růstu budou nové nápady a inovace na trhu.

Spolupráce. V neposlední řadě je pro splnění naší vize zásadní podpora vzdělávání.  Poskytování praktických kurzů v klíčových oblastech v spolupráci se soukromým či veřejným sektorem docílí přímé zapojení talentovaných studentů do praxe a zlepší kvalifikaci zaměstnanců.  což může vést k vytvoření nových technologií a inovací. Zároveň díky spolupráci akademické sféry se soukromým a veřejným sektorem, občanskou společností a s ohledem na životní prostředí (tzv. quintuple innovation helix framework) může stát docílit lepší propojení inovačního ekosystému, výměnu nejnovějších poznatků a udržitelný vývoj společnosti.

Reputace. Pro úspěšnost těchto opatření je důležité také zajistit správnou regulaci a podporu od vlády. To zahrnuje například snížení byrokracie, aby se firmám umožnilo snadněji inovovat a investovat do technologií i řádnou ochranu duševního vlastnictví, aby se podpora nevyužila pro nekalou konkurenci. Vzhledem k tomu, že technologie a výzkum rychle pokračují vpřed, je důležité udržet si tempo s ostatními ekonomikami a zajistit, že Česká republika zůstane předním hráčem v oblasti technologií a výzkumu. Za zásadní považujeme také všechny tyto kroky správně strategicky komunikovat široké veřejností i zahraničním stakeholderům. Nejen že se zlepší národní cítění, ale také to bude mít pozitivní dopad na pověst České republiky jako centra talentů, inovací a technologií doma i za hranicemi naší země.

Strategie

Díky vhledu do aktuální situace a vzhledem k vytyčeným ambiciózním cílům jsme zvolili strategii, která ač může působit méně atraktivně pro komunikační prostředí, bude narozdíl od prázdných slibů a kampaní pro kampaň fungovat. Zvolené aktivity mají za cíl reální proměnu lokálního byznysového prostředí s legislativními podmínkami, a tak i proměnu budoucnosti ČR.

Zaměříme se na klíčové faktory pro kýženou změnu a to na využití lidského kapitálu a kvalitu vzdělání v ČR. Cílem je přilákat a udržet vysoce kvalifikované pracovníky a v dlouhodobém horizontu rozvíjet podnikání a inovace. Pro to se ale nejdříve musí aktualizovat podmínky, jelikož poptávka po této změně již existuje.

Plánované změny a jejich komunikace budou téměř identicky rámované pro vnitřní a vnější prostředí, jelikož pro obě cílové skupiny máme to samé sdělení. Tím je, že Česká republika je vhodným místem pro život, podnikání a má budoucnost. Rozdílem bude samozřejmě jazyková mutace, kdy v případě vnější komunikace bude použita angličtina.

Vždy najdeme cestu (We always find the way) bude sloganem naší kampaně, která bude zaštiťovat plánované změny. Kampaň bude vyzdvihovat úspěšné příběhy českých inovátorů a odborníků. V lokálním prostředí bude slogan doprovázet plánované akce a změny, které jsou více rozepsané níže. Vyprávění příběhů lidí zajistí mezikulturně nepozměněný přenos zprávy, jejíž jádrem je silný lidský kapitál a inspirace pro ostatní, byť jen třeba k návštěvě ČR.

Taktika

Naši strategii plánujeme implementovat pomocí 5 různých taktik, které dohromady pomohou naplnit vytyčené cíle. Jsou jimi brandingová kampaň, regionální mentoringové programy, incentiva k networkingu, zjednodušený proces víz a podpora vzniku startupových inkubátorů a akcelerátorů.

Rozplétání neuvěřitelných příběhů českých inovátorů: Připravte se na vzrušující brandovou kampaň!

V rámci naší strategie spustíme kampaň, která provede stakeholdery silnými příběhy českých inovátorů v klíčových odvětvích, jako jsou například vesmírní technologie, finance či herní průmysl. Budeme odhalovat příběhy těch, kteří překročili hranice obyčejnosti a svými vynálezy změnili svět. V rámci kampaně představíme příběhy současných nadějných či již úspěšných hvězd, které zásadně ovlivňují tyto oblasti a které řada Čechů a cizinců vůbec nezná, nebo si je s Českem nepropojuje.

Regionální mentoringové a reskillingové programy: Budujeme novou generaci talentů!

Digitální talent je jednou z hlavních hnacích sil konkurenceschopnosti globálních ekonomik a trhů. Další součástí sady taktik se budeme zaměřovat na rozvoj nové generace talentů prostřednictvím našich regionálních mentoringových programů a školících center. Propojíme mladé lidi a začínající podnikatele s odborníky z praxe a vytvoříme tak soběstačné komunity, které budou místem pro předávání cenných znalostí a dovedností potřebných pro urychlení budoucí kariéry. Zároveň vytvoříme reskillingové a upskillingové centra, kde si budou lidi moci zdarma zvýšit kvalifikaci a digitální znalosti a lépe se tak adaptovat na rychle se měnící trh práce. Vytvořením sítě špičkových odborníků tak upevníme pozici České republiky jako jednoho z předních evropských technologických center s nadprůměrným lidským kapitálem. Inspirací pro programy jsou již úspěšně fungující projekty „DoToho!” v Praze a „Digital Talent” v Barceloně. 

Networking: Propojujeme talenty pro budoucí spolupráci a investice!

Motivace a zkušenosti nejsou jediné ingredience úspěšného projektu. Nezbytnou součást hraje i networking. Proto plánujeme intenzivně podporovat networkingové akce a praktické stáže studentů ve firmách. Propojíme české inovátory, vědce a odborníky se zahraničními firmami a investory, abychom podpořili spolupráci nejen horizontálně, ale i vertikálně a přilákali investice do České republiky. Budeme vytvářet prostředí pro navázání cenných kontaktů a spolupráci mezi talentovanými jedinci a potenciálními partnery. Staneme se tak bránou ke spolupráci a investicím pro výjimečné talenty.

Víza pro začínající podnikatele a digitální nomády: Otevíráme cestu k úspěchu!

V rámci vytvoření úrodné půdy pro vznikající startupy a menší podnikatele se zaměříme na vytvoření programu, který bude nabízet víza pro začínající podnikatele a digitální nomády. Tato iniciativa bude zahrnovat i daňové a finanční pobídky. Cílem je vytvořit prostředí, které podporuje rozvoj podnikání a přitahuje talentované jedince z celého světa. Díky těmto opatřením bude mít Česká republika potenciál na to se stát atraktivní destinací pro ty nejlepší a nejambicioznější jednotlivce, kteří chtějí rozvinout své podnikatelské sny a využít otevřeného digitálního prostředí.

Startupové inkubátory a akcelerátory pro budoucí odvětví: Podporujeme nové inovace!

Abychom dokázali zlepšit globální konkurenceschopnost České republiky je klíčové zaměřit se na podporu specifických odvětví, jako je umělá inteligence, herní průmysl a biotechnologie. Tato incentiva může v praxi znamenat vytvoření startupových inkubátorů a akcelerátorů, kterými podpoříme rozvoj a růst inovativních projektů v těchto odvětvích. Poskytneme mentorství, finanční podporu a přístup k nezbytným zdrojům, které mladým podnikatelům pomohou realizovat jejich vize. Společně vytvoříme prosperující prostředí pro nové inovace a technologický pokrok.

Jak citovat?

SOJKOVÁ, Nikola, KILBERGER, Adam, LEGÁTHOVÁ, Lucia, NĚMEČEK, Josef, STEKLÍK, Daniel, KUNC, Martin a LEKEŠ, Martin. Vždy najdeme cestu. In: Markething [online], 2023. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: markething.cz/nation-branding-cesta

Continue Reading

More in Vzdělávání

To Top